Đang online: 14  |   Hôm qua: 1667  |   Lượt truy cập: 1568068
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ > Văn bản pháp luật về Lao Động
Văn bản pháp luật về Lao Động

Mức lương cơ sở năm 2016 sẽ ảnh hưởng tới các doanh nghiệp như thế nào.

Mức lương cơ sở năm 2016 tăng từ ngày 1/5/2016 theo khoản 1, điều 2, Nghị Quyết 99/2015/QH13, ngày 11/11/2015 sẽ được áp dụng cho các đối tượng sau:

1/ Đối với các doanh nghiệp:

 

·      Mức lương cơ sở sẽ được áp dụng cho mức tối đa 20 lần tiền lương cơ sở để đóng BHXH và BHYT, riêng BHTN vẫn áp dụng mức lương tối thiểu vùng. Mức này sẽ ảnh hưởng với các nhân sự có mức lương cao hơn 20 lần mức lương cơ sở (Cao hơn 24,200,000 đồng/tháng)

 

 

·      Mức lương cơ sở cũng được áp dụng cho trợ cấp 1 lần khi sinh con hoặc nuôi con nuôi “lao động nữ sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở; trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha sẽ được trợ cấp 1 lần bằng 2 lần mức lương cơ sở” tức là sẽ được trợ cấp 2,420,000 đồng/con

 

Bảng Áp dụng mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN:

Mức đóng

Căn cứ loại lương

BXHH

BHYT

BHTN

Thấp nhất (Mức lương tối thiểu)

Lương cơ sở

 

 

 

Lương Vùng

x

x

x

Cao nhất (20 tháng lương tối thiểu)

Lương cơ sở

x

x

 

Lương Vùng

 

 

x

         

Mức tối thiểu vùng 1

      3,500,000

 

 

Mức lương cơ sổ (1/5/2016)

      1,210,000

 

 

Số tiền làm căn cứ đóng 

 

 

 

 

Mức đóng

Căn cứ loại lương

BXHH

BHYT

BHTN

Thấp nhất (Mức lương tối thiểu)

Lương cơ sở

 

 

 

Lương Vùng

      3,500,000

      3,500,000

      3,500,000

Cao nhất (20 tháng lương tối thiểu)

Lương cơ sở

    24,200,000

    24,200,000

 

Lương Vùng

 

 

    70,000,000

 

2/ Đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vụ trang:

 

Mức lương cơ sở là mức lương làm căn cứ để áp dụng Đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lương vụ trang. Theo đó, mức lương cơ sở năm nay tăng khoảng 5% so với mức cũ (Mức cũ là 1,150,000 đồng theo Nghị Định 66/2013/NĐ-CP).

Xem thêm điều 2, Nghị Quyết 99/2015/QH13 về dự toán ngân sách năm 2016