Đang online: 12  |   Hôm qua: 1743  |   Lượt truy cập: 1639386
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ > SlideShare về lao động
SlideShare về lao động

Hướng dẫn về tiền lương

Các bạn có thể xem thêm các bài giảng của TS. Tống Thị Minh (tongminh09@gmail.com) để hiểu thêm về các quy định nhé

 1. Xem Thêm Các Bài Giảng:

  <<Lao Động Nữ và Bình Đẳng Giới>>

  <<Đối thoại nơi làm việc>>

  <<Kỷ Luật Lao Động Và Trách Nhiệm Vật Chất>>

  <<Hướng dẫn về tiền lương>>

  <<Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi>>

  <<Nghị Định 145/2020/NĐ-CP và thực hành tại Doanh Nghiệp>>

   

 2. 1. HƯỚNG DẪN VỀ TIỀN LƯƠNG TP HCM, tháng 01 năm 2021 NGHỊ ĐỊNH SỐ 145/2020/NĐ-CP VÀ THỰC HÀNH TẠI DOANH NGHIỆP
 3. 2. 1. Nội dung 1.Hội đồng tiền lương quốc gia 2. Hình thức trả lương 3.Tiền lương làm thêm giờ, ban đêm • Chức năng • Nhiệm vụ • Cơ cấu tổ chức • Hoạt động • Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan • Theo thời gian • Theo sản phẩm • Khoán • Tiền lương làm thêm giờ -Trả lương thời gian -Trả lương theo sản phẩm • Tiền lương làm việc ban đêm • Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm.
 4. 3. 1. Hình thức trả lương Trả cho một đơn vị thời gian làm việc Giờ Ngày Tuần Tháng TL tháng x12 52 TL tháng Ngày LVBT tháng TL ngày giờ LVBT ngày • Theo số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao • Theo khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành 1.Thời gian 2. Sản phẩm 3. Khoán 54
 5. 4. 2.Tiền lương làm thêm giờ, làm ban đêm TL làm thêm giờ TL làm ban đêm TL làm thêm giờ vào ban đêm • Lương TG • Lương SP • Lương TG • Lương SP • Lương TG • Lương SP • Trước khi làm thêm ban đêm không làm thêm (vào ban ngày) • Trước khi làm thêm ban đêm đã làm thêm (vào ban ngày) 55
 6. 5. 2.1.Tiền lương làm thêm giờ - theo thời gian Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của CV đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số giờ làm thêm Tiền lương giờ thực trả của CV đang làm vào ngày làm việc bình thường = Tiền lương thực trả của công việc đang làm của tháng/tuần/ngày mà NLĐ làm thêm giờ (không bao gồm TL: làm thêm giờ, ban đêm, nghỉ lễ, tết, nghỉ hưởng lương; thưởng, ăn ca, các khoản hỗ trợ, trợ cấp) : Tổng số giờ thực tế làm việc trong tháng/tuần/ngày NLĐ làm thêm (không quá số ngày/giờ làm việc bình thường và không bao gồm số giờ làm thêm) 55
 7. 6. 2.2.Tiền lương làm thêm giờ - theo sản phẩm Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá TL sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số SP làm thêm Làm thêm ngoài thời giờ làm việc bình thường và ngoài số lượng/khối lượng sản phẩm theo định mức lao động. Trong ĐM Trong ĐM Ngoài ĐM Ngoài ĐM Trong giờ LVBT Ngoài giờ LVBT Trong giờ LVBT Ngoài giờ LVBT 100% 100% 100% 150-200-300 % Đơn giá tiền lương sản phẩm 55
 8. 7. 2.3.Tiền lương làm thêm vào ngày nghỉ bù sau ngày lễ Ngày nghỉ lễ TRÙNG ngày nghỉ hằng tuần NGHỈ BÙ ngày nghỉ hằng tuần Làm thêm giờ TL làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần 55
 9. 8. 2.4.Tiền lương làm việc vào ban đêm Tiền lương làm việc vào ban đêm = Tiền lương giờ thực trả của CV đang làm vào ngày làm việc bình thường + Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% x Số giờ làm việc vào ban đêm Tiền lương làm việc vào ban đêm = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường + Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% x Số sản phẩm ̀ làm vào ban đêm 56
 10. 9. 2.5. Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm – lương TG Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% + Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% + 20 % Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương x Số giờ làm thêm vào ban đêm 150+30+20%*100=200 150+30+20%*150=210 200+30+20%*200=270 300+30+20%*300=390 Lưu ý có làm thêm vào ban ngày của ngày LVBT trước khi làm thêm vào ban đêm Ngày bình thường Ngày nghỉ hằng tuần Ngày lễ, tết, ngày nghỉ hưởng nguyên lương 57
 11. 10. 2.6. Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm – lương SP Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% + Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x ít nhất 30% + 20 % Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương x Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm Lưu ý có làm thêm vào ban ngày của ngày LVBT trước khi làm thêm vào ban đêm 57
 12. 11. Hãy chia sẻ những băn khoăn của bạn TS. Tống Thị Minh Chuyên gia về lao động – tiền lương Tel: (+84) 912 171 064 Email: tongminh2009@gmail.com
 

Hệ thống đang xử lý. Vui lòng đợi!