Đang online: 14  |   Hôm qua: 1765  |   Lượt truy cập: 1660220
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ > Thủ Tục Hành Chính Cấp Tỉnh
Thủ Tục Hành Chính Cấp Tỉnh

THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN, CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN, CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 150/SXD-THKT

Vĩnh Long, ngày 10 tháng 03 năm 2009

 

HƯỚNG DẪN

“TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN, CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN”

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản;
Căn cứ Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản;
Sở Xây dựng Vĩnh Long hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản như sau:

I. ĐỐI T­ƯỢNG ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN, CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN:

- Chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản cấp cho cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản tại Việt Nam. Người xin cấp mới, cấp lại chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản nộp đơn tại Sở Xây dựng Vĩnh Long phải thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại tỉnh Vĩnh Long, đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới, định giá bất động sản tại cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng chấp thuận; hoặc thường trú ngoài tỉnh, đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản tại cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng chấp thuận tổ chức đào tạo tại tỉnh Vĩnh Long.

- Trường hợp người nước ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ hành nghề môi giới, định giá bất động sản do nước ngoài cấp còn giá trị thì công nhận và sử dụng để hành nghề tại Việt Nam. Chứng chỉ hành nghề do nước ngoài cấp phải được dịch ra tiếng Việt có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam và phải gửi cho Sở Xây dựng Vĩnh Long để theo dõi, quản lý. Việc cấp chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản cho đối tượng là người nước ngoài, người Việt Nam định cư nước ngoài sẽ thực hiện sau khi có hướng dẫn riêng của Bộ Xây dựng.

II. ĐIỀU KIỆN, THÀNH PHẦN HỒ SƠ KHI CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN:

1. Cá nhân được cấp chứng chỉ môi giới bất động sản phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Không phải là cán bộ, công chức nhà nước;

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;

- Có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản;

- Có hồ sơ xin cấp chứng chỉ môi giới bất động sản theo quy định tại khoản 2 dưới đây.

2. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ môi giới bất động sản 01 bộ, bao gồm:

- Đơn xin cấp chứng chỉ có dán ảnh 4 x 6 và có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người xin cấp chứng chỉ. Đơn xin cấp chứng chỉ viết theo mẫu phụ lục kèm theo hướng dẫn này;

- 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm chụp trong năm xin cấp chứng chỉ;

- Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ;

- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản.

III. ĐIỀU KIỆN, THÀNH PHẦN HỒ SƠ KHI CẤP CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN:

1. Cá nhân được cấp chứng chỉ định giá bất động sản khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Không phải là cán bộ, công chức nhà nước;

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;

- Có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về định giá bất động sản;

- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học;

- Có hồ sơ xin cấp chứng chỉ định giá bất động sản theo quy định tại khoản 2 dưới đây.

2. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ định giá bất động sản 01 bộ, bao gồm:

- Đơn xin cấp chứng chỉ có dán ảnh 4 x 6 và có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người xin cấp chứng chỉ. Đơn xin cấp chứng chỉ viết theo mẫu phụ lục kèm theo hướng dẫn này;

- 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm chụp trong năm xin cấp chứng chỉ;

- Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ;

- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về định giá bất động sản;

- Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học.

VI. ĐIỀU KIỆN, THÀNH PHẦN HỒ SƠ KHI CẤP LẠI CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN, ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN:

1. Người đã được cấp chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá bất động sản được đề nghị cấp lại chứng chỉ khi chứng chỉ cũ bị rách nát hoặc bị mất.

2. Hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ 01 bộ bao gồm:

- Đơn xin cấp lại chứng chỉ có dán ảnh 4 x 6, nêu rõ lý do xin cấp lại và có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người xin cấp chứng chỉ. Đơn xin cấp lại chứng chỉ viết theo mẫu phụ lục kèm theo hướng dẫn này;

- Có chứng chỉ cũ đối với trường hợp bị rách nát. Có giấy xác nhận của cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương đối với trường hợp bị mất chứng chỉ. Đối với trường hợp xin cấp lại chứng chỉ do cơ quan khác cấp thì phải có giấy xác nhận của cơ quan đã cấp chứng chỉ trước đây.

- 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm chụp trong năm xin cấp lại chứng chỉ;

- Nội dung của chứng chỉ cấp lại được ghi như nội dung của chứng chỉ cũ.

V. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN, ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN:

1. Nộp hồ sơ:

- Người đề nghị cấp chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại phần (II và III) của hướng dẫn này tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực thuộc Văn Phòng Sở Xây dựng Vĩnh Long (số 80 Trần Phú phường 4 thị xã Vĩnh Long, điện thoại: 070.3853038. Fax: 070.3822145);

2. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

- Công chức tiếp nhận hồ sơ:

Công chức tiếp nhận hồ sơ thuộc bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực thuộc Văn Phòng Sở Xây dựng kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Nếu trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ viết phiếu nhận và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, riêng thứ 7 chỉ tiếp nhận hồ sơ vào buổi sáng.

* Sáng Từ 7 giờ đến 11 giờ 00’.

* Chiều Từ 13 giờ đến 17 giờ 00’.

3. Thời gian giải quyết hồ sơ: Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Giao, nhận chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản:

- Thời gian giao, nhận chứng chỉ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, riêng thứ 7 giao, nhận chứng chỉ vào buổi sáng.

* Sáng Từ 7 giờ đến 11 giờ 00’.

* Chiều Từ 13 giờ đến 17 giờ 00’

- Trình tự giao nhận chứng chỉ:

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận chứng chỉ đem phiếu đến nộp tiền tại bộ phận Tài vụ thuộc Văn phòng Sở Xây dựng để nộp.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận chứng chỉ ký nhận chứng chỉ, trao chứng chỉ cho người đến nhận chứng chỉ.

- Lệ phí cấp chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản:

+ Mức thu lệ phí cấp chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sảnlà: 200.000 đồng/giấy chứng chỉ (Hai trăm ngàn đồng)./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND Tỉnh (để báo cáo);
- Bộ Xây dựng (để báo cáo);
- Ban lãnh đạo sở;
- Các phòng ban Sở;
- P. THKT;
- Lưu VPS.

GIÁM ĐỐC
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đoàn Thanh Bình

 

 

Phụ lục 1

MẪU ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 150/SXD-THKT Ngày10 tháng 3 năm 2009 của Sở Xây dựng Vĩnh Long)

 

 

(ảnh 4x6)

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

 

Vĩnh Long, ngày……tháng……năm 2009.

 

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI

Kính gửi: Sở Xây dựng Vĩnh Long.

 

1. Tên cá nhân: ........................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh:........................................

3. Nơi sinh:...............................................................

4. Quốc tịch:.............................................................

5. Số chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu và giấy phép cư trú):.............................................., cấp ngày......tháng.........năm....................., nơi cấp ......

6. Địa chỉ thường trú:...............................................

7. Số điện thoại để liên hệ:......................................

8. Trình độ chuyên môn (đính kèm bản sao có chứng thực):

- Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học đào tạo về môi giới bất động sản:

+ Do cơ sở đào tạo:....................................................................................., tổ chức từ ngày ............................................ đến ngày......................................................................

+ Địa chỉ cơ sở đào tạo: ......................................  

9. Bản thân hiện nay không phải là cán bộ, công chức nhà nước và cam kết có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề trong hoạt động theo đúng chứng chỉ  được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

 

Xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú (hoặc cơ quan đơn vị công tác)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 


Phụ lục 2

MẪU ĐƠN XIN CẤP LẠI CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 150/SXD-THKT Ngày10 tháng 3 năm 2009 của Sở Xây dựng Vĩnh Long)

 

 

(ảnh 4x6)

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

 

Vĩnh Long, ngày……tháng……năm 2009.

 

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI

Kính gửi: Sở Xây dựng Vĩnh Long.

 

1. Tên cá nhân: ........................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh:........................................

3. Nơi sinh:...............................................................

4. Quốc tịch:.............................................................

5. Số chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu và giấy phép cư trú):.............................................., cấp ngày......tháng.........năm....................., nơi cấp ......

6. Địa chỉ thường trú:...............................................

7. Số điện thoại để liên hệ:......................................

8. Lý do đăng ký cấp lại: ........................................  

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề trong hoạt động theo đúng chứng chỉ  được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

 

Xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú (hoặc cơ quan đơn vị công tác)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 


Phụ lục 3

MẪU ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 150/SXD-THKT Ngày10 tháng 3 năm 2009 của Sở Xây dựng Vĩnh Long)

 

 

(ảnh 4x6)

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

 

Vĩnh Long, ngày……tháng……năm 2009.

 

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ

Kính gửi: Sở Xây dựng Vĩnh Long.

 

1. Tên cá nhân: ........................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh:........................................

3. Nơi sinh:...............................................................

4. Quốc tịch:.............................................................

5. Số chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu và giấy phép cư trú):.............................................., cấp ngày......tháng.........năm....................., nơi cấp ......

6. Địa chỉ thường trú:...............................................

7. Số điện thoại để liên hệ:......................................

8. Trình độ chuyên môn (đính kèm bản sao có chứng thực):

- Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp:....................

- Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học đào tạo về môi giới bất động sản:

+ Do cơ sở đào tạo:....................................................................................., tổ chức từ ngày ............................................ đến ngày......................................................................

+ Địa chỉ cơ sở đào tạo: ......................................  

9. Bản thân hiện nay không phải là cán bộ, công chức nhà nước và cam kết có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề trong hoạt động theo đúng chứng chỉ  được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

 

Xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú (hoặc cơ quan đơn vị công tác)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)


Phụ lục 4

MẪU ĐƠN XIN CẤP LẠI CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 150/SXD-THKT Ngày10 tháng 3 năm 2009 của Sở Xây dựng Vĩnh Long)

 

 

(ảnh 4x6)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

 

Vĩnh Long, ngày……tháng……năm 2009.

 

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ

Kính gửi: Sở Xây dựng Vĩnh Long.

 

1. Tên cá nhân: ........................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh:........................................

3. Nơi sinh:...............................................................

4. Quốc tịch:.............................................................

5. Số chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu và giấy phép cư trú):.............................................., cấp ngày......tháng.........năm....................., nơi cấp ......

6. Địa chỉ thường trú:...............................................

7. Số điện thoại để liên hệ:......................................

8. Lý do đăng ký cấp lại: ........................................  

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề trong hoạt động theo đúng chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

 

Xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú (hoặc cơ quan đơn vị công tác)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Xem thêm

[TTHC - Xây Dựng] Chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở,

[TTHC - Xây Dựng] Cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản, môi giới bất động sản

[TTHC - Xây Dựng] Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

 

Các bài liên quan

Hệ thống đang xử lý. Vui lòng đợi!